اعزام نیروی پذیرایی باتجربه آقا و خانم بالباس فرم متحدالشکل جهت انجام کلیه امورپذیرایی مورد نیاز کلیه مراسم و مجالس اعم از دولتی ، خصوصی ، عمومی و … خدمات میزبانتو ، درخدمت تامین رفاه ، آرامش خاطر، حفظ آبرو و اعتبار شماست .

09025044570